Raspored aktivnosti :: FOTONIKA 2010 ::

FOTONIKA 2010

(c) Institut za fiziku
 Naslovna strana
 Najava
 Raspored
 Odbori
 Registracija
 Prijava
 Prihvaćeno
 Arhiva
Kontakt
2010-03-15T10:00:00+01:00

Raspored aktivnosti

Aktivnosti vezane za konferenciju "Fotonika 2010" su raspodeljene u dve grupe:

- preliminarne aktivnosti (01. januar 2010. - 09. april 2010.)

- aktivnosti tokom Konfrencije (21. april 2010. 8:00 - 23. april 2010. 19:00)

ЋИРИЛИЦА

 Čamci na Dunavu kod zemunskog keja; foto: A.K.

 od  do  aktivnost  
       
 01. januar 2010.  29. januar 2010.  prvi poziv za registraciju učesnika  
 01. februar 2010.  01. mart 2010.  drugi poziv za registraciju učesnika  
 01. februar 2010.  15. mart 2010.
 22. mart 2010.
 prijem registracija učesnika  
 01. februar 2010.  01. april 2010.
 09. april 2010.
 prijem apstrakata prijavljenih učesnika  
 01. februar 2010.  09. april 2010.  obaveštenje o prihvaćenim apstraktima  
       
 21. april 2010. 09:00  23. april 2010. 19:00  Konferencija  
 21. april 2010. 09:00  23. april 2010. 18:00  potvrda prisutnosti učesnika  
 21. april 2010. 09:30  23. april 2010. 18:00  Zbornik apstrakata Konferencije
 za prisutne učesnike
 
       
       
 21. april 2010. 09:30  21. april 2010. 09:50  svečano otvaranje Konferencije  
     
 
     predsedavajući:
Branislav Jelenković
 
 21. april 2010. 10:00   21. april 2010. 10:15

 Lj. Hadžievski,
Egzistencija i dinamika fundamentalnih lokalizovanih moda,
u nelinearnoj optičkoj rešetki sa vremenskim kašnjenjem

 
 21. april 2010. 10:20   21. april 2010. 10:35  A. Bajić,
Centar za lasersku mikroskopiju Biološkog fakulteta
- dosadašnji projekti i perspektive
 
 21. april 2010. 10:40   21. april 2010. 10:55  T. Puškar,
Primena holografske interferometrije za ispitivanje
deformacija tvrdih zubnih tkiva prilikom terapije zuba
svetlosno polimerizujućim kompozitnim materijalima
 
 21. april 2010. 11:00   21. april 2010. 11:15  I. Kantardžić,
Primena metode konačnih elemenata
u stomatološkim istraživanjima
 
 21. april 2010. 11:20  21. april 2010. 11:40  pauza  
 21. april 2010. 11:40   21. april 2010. 11:55  B. Murić,
Mehaničke osobine sloja želatina senzibilizovanog
tot'hemom i eozinom (TESG)
 
 21. april 2010. 12:00   21. april 2010. 12:15  Miroslav Popović,
Dejstvo femtosekundnog laserskog oscilatora na
ćelijske membrane i organele
 
 21. april 2010. 12:35   21. april 2010. 12:55  D. Kojić,
Karakterizacija kontaktnih sočiva pomoću mikroskopa
magnetnih sila (MMF) i tehnike optomagnetnog fingerprinta
 
 21. april 2010. 12:40   21. april 2010. 12:55  Đ. Koruga,
Biofotonika: uticaj dnevne i nanofotonske svetlosti na
 promenu EEG signala
 
 21. april 2010. 13:00  21. april 2010. 13:30  "Optix" d.o.o. ,
predstavljanje
 
 21. april 2010. 13:35  21. april 2010. 14:20  okrepljenje  
 21. april 2010. 14:25  21. april 2010. 14:45  Centar za fotoniku,
poseta
 
     predsedavajući:
Radoš Gajić
 
 21. april 2010. 15:00  21. april 2010. 15:15  A. Popović,
Razvoj instrumenta za fotoakustičko ispitivanje čvrstih tela
 
 21. april 2010. 15:20  21. april 2010. 15:35  Marica Popović,
Fototermalna dubinska profilometrija
optičkih svojstava i njene primene
 
 21. april 2010. 15:40  21. april 2010. 15:55  A. Kovačević,
Modifikacija mehaničkih osobina austenitnh materijala
– superlegure nikla i železa i nerđajući čelik
– nanosekundnim laserskim impulsima
 
 21. april 2010. 16:00  21. april 2010. 16:15  M. Nešić,
Dinamičko i statičko rasejanje koherentne
svetlosti i ocena konstanti materijala
 
 21. april 2010. 16:20  21. april 2010. 16:40  pauza  
 21. april 2010. 16:40  21. april 2010. 16:55  A. Grujić,
Optička vlakna, tehnike spajanja i kritični nivoi
laserskh povreda
 
 21. april 2010. 17:00  21. april 2010. 17:15  M. Janićijević,
Prilaz modelovanju interakcije ugljeničnog
materijala i laserskih snopova i eksperiment
 
 21. april 2010. 17:20  21. april 2010. 17:35  S. Polić-Radovanović,
Primena lasera u arheologiji
i metaparadigma nove muzeologije
 
 21. april 2010. 17:40  21. april 2010. 17:55  B. Bokić,
Laseri, palimpsest i kulturna baština
 
       
     predsedavajući:
Zorana Dohčević-Mitrović
 
 22. april 2010. 10:00  22. april 2010. 10:15   A. Krmpot,
Elektromagnetno indukovana apsorpcija
u pari rubidijuma: uticaj radijalnog profila
laserskog snopa na oblik rezonanci
 
 22. april 2010. 10:20  22. april 2010. 10:35   D. Arsenović,
Neke karakteristike fenomena elektromagnetski
indukovane apsorpcije dobijene primenom
perturbovanog metoda u vremenskom domenu
 
 22. april 2010. 10:40  22. april 2010. 10:55   G. Gligorić,
Uticaj dipol-dipol interakcije na prelaz u mešano
stanje u binarnim Boze-Ajnštajn kondenzatima
 
 22. april 2010. 11:00  22. april 2010. 11:15   M. Radonjić,
Adijabatski prenos naseljenosti pomoću Štarkovog
pomeraja u atomima sa degenerisanim nivoima
 
 22. april 2010. 11:20  22. april 2010. 11:40  pauza  
 22. april 2010. 11:40  22. april 2010. 11:55   D. Lukić,
Razvoj izvora atomskog snopa Rb na bazi
dvodimenzionalnog magneto-optičkog trapa
 
 22. april 2010. 12:00  22. april 2010. 12:15   S. Nikolić,
Usporavanje i čuvanje svetlosti u atomskoj pari
 
 22. april 2010. 12:20  22. april 2010. 12:35   М. Mijailović,
Nelinearna magneto-optička rotacija usled
Raman-Remzijeve interferencije u pari rubidijuma
 
 22. april 2010. 12:40  22. april 2010. 12:55   S. Savić-Šević,
Fenomen višestrukih maksimuma u refleksionom
spektru i širenja energetskog procepa
 
 22. april 2010. 13:00  22. april 2010. 13:30  s.z.t.r. "ME-OPTA",
predstavljanje
 
 22. april 2010. 13:35  22. april 2010. 14:20  okrepljenje  
 22. april 2010. 14:25  22. april 2010. 14:55  Centar za fiziku čvrstog stanja,
poseta
 
     predsedavajući:
Darko Vasiljević
 
 22. april 2010. 15:00  22. april 2010. 15:15  L. Manojlović,
Niskokoherentni interferometrijski senzor
za direktno merenje funkcije gustine
verovatnoće visina na hrapavoj površi
 
 22. april 2010. 15:20  22. april 2010. 15:35  N. Stojanović,
Uticaj temperature na PMD i CD disperziju pri
velikim brzinama prenosa u optičkim komunikacijama
 
 22. april 2010. 15:40  22. april 2010. 15:55  B. Nedić,
Tehnološki parametri izrade i kolorimetrijske
karakteristike svetlosne opreme
 
 22. april 2010. 16:00  22. april 2010. 16:15  V. Damnjanović,
Ispitivanje granice dielektrik – poluprovodnik
u MIS strukturama na bazi p-Hg0.8Cd0.2Te
 
 22. april 16:20  22. april 16:40  pauza  
 22. april 2010. 16:40  22. april 2010. 16:55  М. Ristić,
Gabaritni proračun optičkog sistema u
programu "Matlab" i implementacija
dobijenih podataka u programu "Zemax"
 
 22. april 2010. 17:00  22. april 2010. 17:15  I. Stamenov,
Projektovanje i proizvodnja teleskopskog
optičkog nišana ON-M21 sa osvetljenom končanicom
 
 22. april 2010. 17:20  22. april 2010. 17:35  D. Knežević,
Analiza brzine odziva sistema prilikom
praćenja objekata IC mrežom senzora
 
 22. april 2010. 17:40  22. april 2010. 17:55  Lj. Tomić,
Uticaj potpovršinskih defekata u materijalu
na razlike između numeričkih i eksperimentalnih
rezultata detekcije, primenom impulsne termografije
 
       
     predsedavajući:
Ljupčo Hadžievski
 
 23. april 2010. 10:00  23. april 2010. 10:15   Z. Jakšić,
Nanomembrane kao gradivni blok za
nanofotoniku i plazmoniku
 
 23. april 2010. 10:20  23. april 2010. 10:35   М. Filipović,
Nanoplazmonika kao put za neinvazivnu pobudu
ili očitavanje neurona spoljašnjim optičkim
signalom primenom biomimetičkih nanomembrana
 
 23. april 2010. 10:40  23. april 2010. 10:55   S. Vuković,
Optička Tamova i Šoklijeva površinska stanja
u super-rešetkama tipa metal–dielektrik i
metamaterijal–dielektrik
 
 23. april 2010. 11:00  23. april 2010. 11:15   D. Timotijević,
Disperzija plazmonskih moda u disipativnom
talasovodu tipa metal-dielektrik-metal
 
 23. april 2010. 11:20  23. april 2010. 11:40  pauza  
 23. april 2010. 11:40  23. april 2010. 11:55   D. Tanasković,
Projektovanje simetričnog planarnog metamaterijala
„fishnet“ dizajna
za infracrvenu talasnu oblast
 
 23. april 2010. 12:00  23. april 2010. 12:15   B. Vasić,
Kontrola elektromagnetskog polja gradiranim
fotonskim kristalima u režimu metamaterijala
 
 23. april 2010. 12:20  23. april 2010. 12:35   М. Mitrović,
Tunelovanje polja kroz uzak kanal čija je
efektivna permitivnost bliska nuli
 
 23. april 2010. 12:40  23. april 2010. 12:55   V. Milošević,
Mikrotalasni stereometamaterijali i
ekstrakcija parametara
 
 23. april 2010. 13:00  23. april 2010. 14:20  pauza i okrepljanje  
 23. april 2010. 14:20  23. april 2010. 14:55  Super-računarska laboratorija,
poseta
 
     predsedavajući:
Aleksander Kovačević
 
 23. april 2010. 15:00  23. april 2010. 15:15   М. Božić,
Da li uključivanje i isključivanje bim-splitera
na izlazu utiče na svojstva fotona na ulazu
i unutar Mah-Zenderovog interferometra?
 
 23. april 2010. 15:20  23. april 2010. 15:35   I. Ilić,
Vremena tunelovanja u disperzivnim i
nelinearnim sredinama
 
 23. april 2010. 15:40  23. april 2010. 15:55   М. Мirić,
Analiza elipsometrijskih spektara
"split-ring" rezonatora
 
 23. april 2010. 16:00  23. april 2010. 16:15   P. Beličev,
Linearni lokalizovani modovi u
jednodimenzionalnim fotonskim rešetkama sa defektom
 
 23. april 2010. 16:20  23. april 2010. 16:40  pauza  
 23. april 2010. 16:40  23. april 2010. 16:55   S. Ramović,
Mogućnost podešavanja karakteristika
metamaterijala na bazi kvantnih kaskadnih
lasera putem jakog magnetnog polja
 
 23. april 2010. 17:00  23. april 2010. 17:15   S. Petričević,
Testiranje fiber-optičkog skenera magnetskog
polja na bazi Faradejevog efekta
 
       
 23. april 2010. 17:20  23. april 2010. 17:35  svečano zatvaranje Konferencije  
       


 

2010-03-15T10:00:00+01:00

Ukupno članaka: 1.

NOVOSTI:

80-2-1
05-3-1
33-3-1
50-3-1
74-7-1
79-4-1
29-5-1
26-3-1
17-7-1
78-7-1
 executed at 0.0084s